برای ارتباط با حوزه معاونت تشخیص و پیشگیری، پرورشی و تربیت بدنی سازمان استثنایی ، فرم ارتباط با ما به آدرس  http://csdeo.ir/relation  را با دقت تکمیل نمایید . 

نکته مهم : نوع درخواست را حتما ارتباط با معاونت تشخیص و پیشگیری و پرورشی و تربیت بدنی انتخاب نمایید . 

پس از ثبت فرم به شما کد رهگیری داده می شود. شما میتوانید نتیجه درخواست خود را از با کلیک اینجا، پیگیری نمایید . لطفا در حفظ و نگهداری کد رهگیری خود کوشا باشید.

 

 

اتاق :  مستقیم داخلی
دفتر معاونت تشخیص و پیشگیری فرهنگی و تربیت بدنی  66970676 1279
1230
مدیربهداشت، تشخیص و پیشگیری   1237
کارشناس مسئول بهداشت   1169
کارشناس بهداشت   1176
آزمون ها  و سنجش   1297
1274
1296
1285
1137
مدیر پرورشی و تربیت بدنی 66971552 1235-1236
کارشناس مسئول امور فرهنگی و هنری کارشناس قرآن، عترت و نماز   1298
  1299
کارشناس تربیت بدنی   1292
  1281
آبدارخانه طبقه دوم   1052
  1300